فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم دارويي (pharmaceutical sciences), بهار و تابستان 1381, دوره -, شماره 1
 11 مقاله