فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه نامه انجمن حشره شناسي ايران, شهريور 1380, دوره 21, شماره 1
 6 مقاله