فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه نامه انجمن حشره شناسي ايران, شهريور 1381, دوره 22, شماره 1
 7 مقاله