فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم و صنايع غذايي, زمستان 1383, دوره 1, شماره 3
 8 مقاله