فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي), زمستان 1382, دوره 13, شماره 50
 7 مقاله