فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشكده پزشكي, 1383, دوره 62, شماره 10
 14 مقاله