فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, تابستان 1383, دوره 19, شماره 2 (پياپي 73)
 9 مقاله