فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه طب و تزکيه, بهار 1383, دوره -, شماره 52
 14 مقاله