فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي, تابستان 1383, دوره 8, شماره 2 (پياپي 30)
 6 مقاله