فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانشناسي, پاييز 1383, دوره 8, شماره 3 (پياپي 31)
 6 مقاله