فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار), تابستان و پاييز 1383, دوره 10, شماره 2-1 (پیاپی 38-37)
 18 مقاله