فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي), بهار 1383, دوره 14, شماره 51
 9 مقاله