فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), بهار 1380, دوره 4, شماره 1 (پیاپی 14)
 8 مقاله