فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد, زمستان 1380, دوره 9, شماره ضمیمه شماره 4 (ویژه نامه بهداشت 3)
 18 مقاله