فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, بهار و تابستان 1383, دوره 6, شماره 13
 18 مقاله