فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي, بهار و تابستان 1381, دوره 8, شماره 2-1 (24-23)
 6 مقاله