فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار), بهار 1383, دوره 11, شماره 1 (مسلسل 31)
 9 مقاله