فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني, بهار 1384, دوره 9, شماره 34
 8 مقاله