فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار), تابستان 1383, دوره 11, شماره 2 (مسلسل 32)
 9 مقاله