فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار), پاييز 1383, دوره 11, شماره 3 (مسلسل 33)
 9 مقاله