فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه محيط شناسي, زمستان 1381, دوره 28, شماره 30
 11 مقاله