فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, پاييز و زمستان 1379, دوره 2, شماره 6
 9 مقاله