فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, پاييز و زمستان 1380, دوره 3, شماره 8
 16 مقاله