فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, بهار و تابستان 1380, دوره 3, شماره 7
 10 مقاله