فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در پزشکي, تابستان 1379, دوره 24, شماره 2
 11 مقاله