فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در پزشکي, بهار 1379, دوره 24, شماره 1
 8 مقاله