فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), بهار 1379, دوره 18, شماره 1
 11 مقاله