فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه توانبخشي, زمستان 1381, دوره 3, شماره 4 (مسلسل 11)
 8 مقاله