فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, تابستان 1380, دوره 44, شماره 72
 23 مقاله