فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد, زمستان 1380, دوره 44, شماره 74
 25 مقاله