فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهش در پزشکي, تابستان 1381, دوره 26, شماره 2
 11 مقاله