فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران, 1380, دوره 21, شماره 35-36
 9 مقاله