فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس), بهار و تابستان 1379, دوره 3, شماره 1
 8 مقاله