فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), زمستان 1383, دوره 14, شماره 45
 16 مقاله