فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, زمستان 1381, دوره 8, شماره 28
 10 مقاله