فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, زمستان 1382, دوره 9, شماره 32
 8 مقاله