فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal, پاييز 1382, دوره 1, شماره 4
 8 مقاله