فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), بهار 1383, دوره 14, شماره 42
 15 مقاله