فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر, پاييز 1380, دوره 6, شماره 3
 10 مقاله