فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشكي كوثر, تابستان 1380, دوره 6, شماره 2
 11 مقاله