فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), زمستان 1379, دوره 10, شماره 29
 8 مقاله