فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), پاييز 1379, دوره 10, شماره 28
 8 مقاله