فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه), بهار 1379, دوره 10, شماره 26
 10 مقاله