فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس), پاييز و زمستان 1383, دوره 7, شماره 2
 13 مقاله