فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, پاييز 1380, دوره 35, شماره 51
 15 مقاله