فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه طب و تزکيه, پاييز 1380, دوره -, شماره 42
 9 مقاله