فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه طب و تزکيه, تابستان 1381, دوره -, شماره 45
 10 مقاله