فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه طب و تزکيه, بهار 1380, دوره -, شماره 40
 9 مقاله