فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, پاييز 1381, دوره 36, شماره 55
 12 مقاله