فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز, زمستان 1383, دوره 38, شماره 64
 15 مقاله